amelia-joyce

Amelia Joyce

Born on 12/20/2017
9:01 PM

8 lbs 9 oz
21.5 in

Megan

Print This Page