It's A Boy! Eli Thomas

Eli Thomas

Born on 3/31/2014
7:09 AM

5 lbs 6 ozs
18.5 in

It's A Boy! Parker Daniel

Parker Daniel

Born on 3/31/2014
7:04 AM

5 lbs 3 ozs
18 in

 Sara and Jesse

Sanford Logo

Print This Page