It's A Boy! Thomas Apollo

Thomas Apollo

Born on 8/19/2013
5:54 AM

7 lbs 13 ozs
20.5 in

 Kelsie and David

Sanford Logo

Print This Page