It's A Girl! Ezri Tegan

Ezri Tegan

Born on 6/30/2013
3:47 PM

7 lbs 13 ozs
21 in

 Nicolle and James

Sanford Logo

Print This Page