It's A Boy! Dayton Thomas

Dayton Thomas

Born on 2/11/2013
9:56 PM

7 lbs 3 ozs
20 in

 Minona and Thomas

Sanford Logo

Print This Page