It's A Boy! Preston Thomas

Preston Thomas

Born on 7/9/2013
8:33 PM

9 lbs 3 ozs
21.25 in

 Alicia and Troy

Sanford Logo

Print This Page