It's A Boy! Ashton Thomas

Ashton Thomas

Born on 10/22/2013
7:40 AM

7 lbs 12 ozs
20.75 in

 Jackie and Corey

Sanford Logo

Print This Page