It's A Boy! Simon Anthony

Simon Anthony

Born on 6/3/2013
1:46 PM

9 lbs 12 ozs
21.5 in

 Bonita and Simon

Sanford Logo

Print This Page